Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok

Predpisi, na katere predpis vpliva